ସ୍କୋୟାର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଭକ୍ତ |

  • Square Inline Centrifugal Fan Cabinet Exhaust Fan

    ସ୍କୋୟାର୍ ଇନଲାଇନ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ୍ସଷ୍ଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ |

    ଏହି ସ୍କୋୟାର୍ ଇନଲାଇନ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରକାର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭିତରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଇଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଡବଲ୍ ଇନଲେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି | ଫ୍ୟାନ୍ ଲୋଡ୍ ସହିତ ମୋଟର ଯତ୍ନର ସହିତ ମେଳ ହେବ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମୋଟର ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବିକିରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭିତରେ ରହିବ | ବିଲ୍ଡିଂରେ କମ୍ପନ ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମୋଟର ଆସେମ୍ବଲି କମ୍ପନ ଇଲେଟୋଲେଟର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ |